Algemene voorwaarden

Beels.be – 8800 Roeselare – België – BE 0819.610.606

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Beels.be. De klant ontvangt een link naar deze voorwaarden bij de offerte en de facturen. Door ondertekening van de offerte of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben deze voorwaarden en ermee in te stemmen.  Afwijkingen van deze voorwaarden gelden als ze uitdrukkelijk op de offerte vermeld staan.

2. Offerteprijzen zijn geldig gedurende 20 dagen, daarna heeft de offerte enkel een informatieve waarde. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief 21 % BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de klant. De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals beschreven op de offerte en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant door ondertekening met datum en handtekening. Bij aanvaarding van de offerte wordt een voorschotfactuur toegestuurd aan de klant.  De overeengekomen diensten kunnen pas door Beels.be gestart als de nodige elementen zoals vermeld in de offerte, aanwezig zijn. Het project wordt ingepland na betaling van een voorschot vastgelegd op offerte en de start hangt ook af van details vermeldt in offerte.  Wanneer opgeleverd wordt dient het laatste openstaande bedrag voldaan te worden.  Met oplevering verstaan wij het afgewerkte geheel van onze zijde.  Indien de klant nog tijd nodig heeft om inhoud toe te (laten) voegen, kunnen we de lancering van de site uitstellen maar we sturen onze restfactuur nadat we het project als afgewerkt opleveren, al dan niet online.

3. Indien Beels.be uitvoertermijnen opgeeft, is dit slechts informatief.  Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Ook vakantieperiodes (van Beels.be als van de klant) die vallen tijdens een project kunnen niet ingeroepen worden ter ontbinding of schadevergoeding.  Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze logischerwijs slechts betrekking hebben op de in de offerte genoemde werkzaamheden en diensten. Indien de klant een extra servicepakket kiest dan wordt dit door de klant betaald aan het begin van elk jaar.  Het servicepakket heeft zijn redelijke grenzen en wordt nader bepaald in de offerte.  De volgende omstandigheden brengen, na redelijke evaluatie, extra kosten met zich mee:
– uitbreiding (meerwerk) van de opdracht nadat de oorspronkelijke opdracht door beide partijen werd  goedgekeurd; eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet duidelijk aan Beels.be kenbaar zijn gemaakt.
– zaken die buiten het servicepakket vallen
– gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Beels.be in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop Beels.be weinig of geen invloed kan uitoefenen
– alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële instanties vallen ten laste van de klant. De informatie die Beels.be hierover op voorhand verstrekt is indicatief.
– indien een groot herstel nodig is door: externe factoren – backup herstelling – verkeerd gebruik van het CMS door de klant.  De redenen ‘tekortkomend advies en/of tekortkomende hulp van Beels.be’ kunnen niet inroepen worden.
– fouten en/of downtime bij plugins (onderdelen/functionaliteiten) van derden die gebruikt worden om de website/webshop mee op te bouwen
– fouten, problemen en of downtime door en bij de gebruikte hostingfirma.

4. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer met een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij anders vermeld op de factuur. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden op het adres Rumbeeksesteenweg 139 bus 3.1 te 8800 Roeselare tav Beels.be. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Bij niet of laattijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Beels.be zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot wanneer de nog openstaande schuld vereffend is. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden toegepast van 1,5% per maand van laattijdigheid te rekenen vanaf de vervaldag.  Wanneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de 15 dagen na vervaldag zal hierdoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12% met een minimum van € 25. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Alle kosten die voortkomen uit zowel minnelijke als gerechtelijke procedure ter invordering van de factuur vallen ten laste van de klant. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Beels.be het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. Van zodra de klant al toegang krijgt tot het CMS systeem (backoffice van de site) adhv de codes die Beels.be overhandigd, zodat de klant kan inloggen, het systeem uittesten en of zelf wijzigingen kan aanbrengen, stemt de klant ontegensprekelijk toe met de betaling van het volledige bedrag van het project, zoals overeengekomen in de offerte.

5. Zowel Beels.be als de klant aanvaarden elektronische communicatie (zoals bijv. e-mail) als geldig bewijsmiddel. Gegevens die door de klant aan Beels.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij een derde partij deze nodig heeft om zijn project met betrekking tot dezelfde klant goed te kunnen uitvoeren. Bij uitzondering ook wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. De gegevens die de klant aan Beels.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en enkel gebruikt voor een vlotte goede werking van de dienstverlening van Beels.be  De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder eigen gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, gebruik van het dashboard van het gebruikte CMS systeem.  Verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal van Beels.be zoals bijv. videobeelden, teksten, beeldmateriaal, ebooks, e-cursus enz zonder voorafgaande toestemming van de auteur is niet toegestaan.

7. De informatie op de website Beels.be is van algemene aard. Beels.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.  Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen.  Het opvolgen van advies verstrekt op deze site is steeds op eigen risico.  Beels.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de gegevens, of opgelopen schade, op de site Beels.be of op de door Beels.be ontwikkelde websites.  Dit geldt zowel voor de informatie die door Beels.be zelf op de site werd geplaatst als voor informatie die de klant er zelf achteraf heeft op geplaatst. Beels.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.  Het materiaal dat de klant aan Beels.be aanleverd om op zijn site te gebruiken bij de creatie, daarbij garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals oa. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz.). De klant gaat akkoord met de opname van het project in de portfolio van Beels.be en de link naar de website Beels.be in de voettekst van zijn site.

7.  Beels.be biedt zelf geen hosting aan of dienst registratie van domeinnamen. Beels.be is geen reseller van domeinen of hosting. Beels.be geeft enkel vrijblijvend advies.  Het vastleggen van hosting en domeinnaam gebeurt op verantwoordelijkheid, op naam van en met de gegevens van de klant. Beels.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid/verlies van data/verlies van inkomsten indien er problemen zijn bij de hostingfirma.  Beels.be is niet verantwoordelijk voor schade door hackers.

8.  Aansprakelijkheid: Behalve in het geval van opzettelijke of zware fout kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met volgende exhaustieve lijst van bedoelde gevallen: winstderving, inkomstenderving, omzetverlies, verhoging van de kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.  In ieder ander geval is de totale som van de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid beperkt tot 1500 euro.

9. Overmacht: iedere partij is van rechtswege bevrijd van haar verbintenis ingeval van overmacht.  een niet-exhaustieve lijst van overmacht is: brand, oorlog, epidemie, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten, fouten van derden,…  In het geval van overmacht worden de verplichtingen van de partij die ze inroept opgeschort en zullen beide partijen alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van deze situatie zo redelijk mogelijk te beperken.

10. Beels.be is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker van de site daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging is daarvoor afdoende. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige toch van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst tussen Beels.be en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beels.be. Het Belgisch recht is van toepassing. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het kanton Izegem en het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.