Algemene voorwaarden

opdrachtnemer – Beels.be – 8800 Roeselare – België – BE 0819.610.606

Deze site is geen deel van de Facebook website of Facebook Inc. Eveneens is deze site NIET ondersteund door Facebook in welke manier dan ook. Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door deze website & opdrachtnemer. De klant ontvangt een expliciete link naar deze voorwaarden op de offerte. Door ondertekening van de offerte en/of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ermee in te stemmen.  Afwijkingen van deze voorwaarden gelden als ze uitdrukkelijk op de offerte vermeld staan.

2. Offerteprijzen zijn geldig gedurende 20 dagen, daarna heeft de offerte enkel een informatieve waarde. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief 21 % BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de klant. De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals beschreven op de offerte en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant door ondertekening met datum en handtekening. Bij aanvaarding van de offerte wordt een voorschotfactuur toegestuurd aan de klant.  De overeengekomen diensten kunnen pas door de opdrachtnemer worden gestart als de nodige startelementen zoals vermeld in de offerte, aanwezig zijn. In geval een websiteopdracht: er wordt gewerkt met 3 betalingstermijnen. Het project wordt ingepland en gestart na betaling van een voorschot van 50 % van het factuurbedrag. Fase 1: ontwerp, goedkeuring ontwerp, en omzetten van ontwerp in een website op een tijdelijke server. Hierna wordt een 2de schijf van 30% van het factuurbedrag gevraagd waarna fase 2 in gang wordt gezet: de website op tijdelijke server technisch aanpassen, verbeteren, opvullen, aanvullen, afwerken. Hierna wordt de laatste schijf van 20% van het factuurbedrag voor het live zetten van de website en uitvoeren van de laatste werken (volgens de omschrijving in offerte).  Bij andere en/of aanvullende diensten worden de betalingstermijnen gehanteerd zoals vastgelegd in de offerte.

3. Indien de opdrachtnemer uitvoertermijnen opgeeft, is dit slechts informatief.  Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Ook vakantieperiodes (van opdrachtnemer als van de opdrachtgever) die vallen tijdens een project kunnen niet ingeroepen worden ter ontbinding of schadevergoeding.  Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze logischerwijs slechts betrekking hebben op de in de offerte genoemde werkzaamheden en diensten. Indien de klant een aanvullend servicepakket vraagt dan wordt dit door de klant betaald aan het begin van de jaartermijn.  Het servicepakket heeft zijn redelijke grenzen en wordt ook nader bepaald in de offerte.

De volgende omstandigheden brengen, na redelijke evaluatie, extra kosten met zich mee voor de opdrachtgever:
– uitbreiding (meerwerk) van de opdracht nadat de oorspronkelijke opdracht door beide partijen werd  goedgekeurd; eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet duidelijk aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
– werk dat buiten het servicepakket valt indien een servicepakket werd genomen.
– gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, of ontstane extra abonnementskosten, die door de opdrachtnemer in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop de opdrachtnemer weinig of geen invloed kan uitoefenen, bijvoorbeeld bij de gebruikte websiteplugins.
– alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële instanties vallen ten laste van de klant. De informatie die de opdrachtnemer hierover op voorhand verstrekt is slechts indicatief en informatief.
– indien een groot herstel nodig is door: externe factoren – backup herstelling – verkeerd gebruik van het CMS door de klant.  De redenen tekortkomend of onvolledig advies en/of tekortkomende hulp van de opdrachtnemer kunnen niet inroepen worden.

Volgende situaties zijn niet de verantwoordelijkheid van de websitebouwer:
– fouten en/of downtime bij plugins (onderdelen/functionaliteiten) van derden of het CMS WordPress systeem, gebruikt om de website/webshop mee op te bouwen.
– fouten, problemen en/of downtime bij de hosting.

Onderhoud jaarlijks van de website kan door middel van het aangaan van een ‘servicepakket’, aan te vragen via offerte of via mail.  Het servicepakket is een jaarlijkse kost en wordt aanvaard door de klant door het aanvaarden van de passende factuur die zonder expliciete stopzetting door de klant, tegen vernieuwdag wordt verstuurd naar de klant per email.  Het servicepakket omvat: het up to date houden van het CMS WordPress systeem en de gebruikte plugins op gepaste tijdstippen.  Deze tijdstippen worden bepaald door de opdrachtnemer.  Dit onderhoud geldt als bijkomende dienst, is louter preventief en de opdrachtnemer verbindt zich hierdoor niet aan enige aansprakelijkheid.   Kleine wijzigingen in tekst/foto (bv aanpassen adresgegevens, een foto – tot max. 6 x per jaar) kunnen middels dit pakket ook worden doorgegeven aan de opdrachtnemer. De prijs van het servicepakket wordt bepaald in de offerte.

4. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer met een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij anders vermeld op de factuur. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden op het adres Rumbeeksesteenweg 139 bus 3.1 te 8800 Roeselare tav Beels.be. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking en is de factuur aanvaard. Bij niet of laattijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot wanneer de nog openstaande schuld vereffend is. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden toegepast van 1,5% per maand van laattijdigheid te rekenen vanaf de vervaldag.  Wanneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de 15 dagen na vervaldag zal hierdoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12% met een minimum van € 25. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Alle kosten die voortkomen uit zowel minnelijke als gerechtelijke procedure ter invordering van de factuur vallen ten laste van de klant. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt de opdrachtnemer het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

Wanneer een website reeds live/online werd geplaatst en een openstaande factuur komt te vervallen zonder betaling, dat ontstaat het recht aan de opdrachtnemer om vanaf en in de eerste maand na vervaldatum de website terug offline te plaatsen.  Hierbij wordt de klant eerst verwittigd per mail, en krijgt de klant 5 dagen om de betaling in orde te maken vooraleer de website offline wordt gezet.

Uitleg aan de klant hoe hij zelf de website inhoud kan aanpassen kan per persoonlijke afspraak of via een afgeleverd document.  Hierbij krijgt de klant toegang tot het CMS systeem (backoffice van de site) adhv de inloggegevens die de opdrachtnemer overhandigd.

5. Zowel de opdrachtnemer als de klant (opdrachtgever) aanvaarden elektronische communicatie (zoals bijv. e-mail) als geldig bewijsmiddel. Gegevens die door de klant aan de opdrachtnemer zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij een derde partij deze nodig heeft om zijn project met betrekking tot dezelfde klant goed te kunnen uitvoeren. Bij uitzondering ook wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. De gegevens die de klant aan de opdrachtnemer verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en enkel gebruikt voor een vlotte goede werking van de dienstverlening van de opdrachtnemer. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder eigen gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, gebruik van het dashboard van het gebruikte CMS systeem.

Verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal van de auteur/opdrachtnemer, te vinden op deze website, zoals bijv. videobeelden, teksten, beeldmateriaal, ebooks, e-cursus enz zonder voorafgaande toestemming van de auteur/opdrachtnemer is niet toegestaan.

6. De informatie op deze website is van algemene aard. De auteur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.  Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen.  Het opvolgen van advies dat verstrekt wordt op deze site is steeds op eigen verantwoordelijkheid en risico.  De auteur van deze site kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de gegevens op, of opgelopen schade door deze website of de door deze instantie ontwikkelde websites.  Dit geldt zowel voor de informatie die door de auteur(opdrachtnemer) zelf op de site werd geplaatst als voor informatie die de klant er zelf achteraf heeft op geplaatst. De (auteur/opdrachtnemer) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud.

Het materiaal dat de klant aan de opdrachtnemer aanlevert om op zijn site te gebruiken bij de creatie, daarbij garandeert de klant over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals oa. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz.). Foto’s op deze website of foto’s die de auteur/opdrachtnemer gebruikt op websites van klanten of in design voor de klant en die niet werden aangeleverd door de klant, komen uitsluitend uit online copyrightvrije stockfoto-databanken zoals bijvoorbeeld pexels.com of pixabay.com  De klant gaat akkoord met de opname van het project in de portfolio van de opdrachtnemer en de link naar deze website in de voettekst van zijn site of vanuit zijn project.

7.  De opdrachtnemer biedt zelf geen hosting aan of een dienst ter registratie van domeinnamen. De opdrachtnemer is geen reseller van domeinen of hosting. De opdrachtnemer geeft enkel vrijblijvend advies.  Het vastleggen van hosting en domeinnaam gebeurt op verantwoordelijkheid, op naam van en met de gegevens van de klant. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid/verlies van data/verlies van inkomsten indien er problemen zijn bij de hostingfirma.  De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade door hackers.

8.  Aansprakelijkheid: Behalve in het geval van opzettelijke of zware fout kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met volgende exhaustieve lijst van bedoelde gevallen: winstderving, inkomstenderving, omzetverlies, verhoging van de kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.  In ieder ander geval is de totale som van de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid beperkt tot 500 euro.

9. Overmacht: iedere partij is van rechtswege bevrijd van haar verbintenis ingeval van overmacht.  Een niet-exhaustieve lijst van overmacht is: brand, oorlog, epidemie, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten, fouten van derden, beslissingen van derden…  In het geval van overmacht worden de verplichtingen van de partij die ze inroept opgeschort en zullen beide partijen alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van deze situatie zo redelijk mogelijk te beperken.

10. De opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. Het doorvoeren van de wijziging is daarvoor afdoende. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige toch van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Het Belgisch recht is van toepassing. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.