Algemene verkoopsvoorwaarden

Op alle offertes, orderbevestigingen en contracten zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van onze medecontractant, niettegenstaande de andersluidende of tegengestelde voorwaarden van onze medecontractant.

Iedere offerte bindt ons slechts gedurende de geldigheidstermijn vermeld op de offerte.  Een overeenkomst wordt slechts als gesloten geacht na ontvangst van een voorbehoudloze schriftelijke digitale orderbevestiging op onze laatste offerte, niettegenstaande andersluidende verkoopsvoorwaarden van de medecontractant zullen uitsluitend deze verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst.

Els (Beels.be) werd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen opgenomen als geregistreerde dienstverlener KMO-portefeuille voor de pijler Advies, met registratienummer DV.A246911.  Meer informatie op deze pagina: https://beels.be/kmo-portefeuille-geregistreerd-dienstverlener/ 

Indien gewerkt met KMO-portefeuille: dan kan de 1e meeting (kick-off) plaatsvinden van zodra de subsidieaanvraag goedgekeurd en rond is én de volledige factuur aan de dienstverlener betaald is. Indien de klant zijn aandeel al stortte maar het project wordt geannuleerd of stopgezet, dan wordt het traject/de samenwerking tussen dienstverlener en klant niet ontbonden.  In dat geval gaat het gestorte bedrag eerst terug naar de klant, waarna de klant het volledige bedrag van de factuur doorstort naar de dienstverlener. Indien niet met KMO-portefeuille: dan kan de 1e meeting (kick-off) plaatsvinden van zodra de factuur volledig betaald is.

Indien de medecontractant door omstandigheden gedwongen wordt zijn aankoop/inschrijving te annuleren, dienen volgende procedures in acht te worden genomen:

Bij annulering workshop/opleiding: De annulering dient schriftelijk bevestigd te worden aan het secretariaat van de desbetreffende workshop/opleiding (per brief, email) Bij annulering van de inschrijving meer dan 90 dagen voor aanvang is enkel het voorschot verschuldigd. Bij annulering van de inschrijving tussen de 90 en de 30 dagen voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 25% van de deelnameprijs. Bij annulering van de inschrijving tussen de 29 en de 14 dagen voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 50% van de deelnameprijs. Bij annulering tussen de 13de dag en de aanvang is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering 1op1 internetmarketing adviestraject/klankbord/jouw unieke klantenmagneet: De annulering dient schriftelijk bevestigd te worden aan het secretariaat van het desbetreffende adviestraject (per brief of email).  Bij annulering van de inschrijving tussen de 90 en de 30 dagen voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 25% van de deelnameprijs. Bij annulering van de inschrijving tussen de 29 en de 14 dagen voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 50% van de deelnameprijs. Bij annulering tussen de 13de dag en de aanvang is de volledige deelnameprijs verschuldigd. 

Het ‘adviesgesprek internetmarketing’ en de ‘groeisessies Facebook marketing’, zijn niet terugbetaalbaar en op te nemen/te starten binnen de 3 maand na aankoop.

Om misverstanden te vermijden is de annulering slechts geldig zo de medecontractant van ons een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt met vermelding van de aanvaarding van de annulering.

Wij bieden de contractant steeds de mogelijkheid om in een door ons aanvaarde vervanging van persoon te voorzien, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele criteria voor deelname aan de opleidingen/workshops/traject/adviesgesprek.  In dat geval betaalt de medecontractant geen annulatievergoeding. 

Afwezigheid, evenals vroegtijdig vertrek tijdens een opleiding/workshop wordt niet gecompenseerd.  Trajectsessies worden nooit gecompenseerd of terugbetaald.  Een afspraak verschuiven door de klant gebeurd steeds op tijd en in onderling overleg  en met een maximum van 7 dagen.  De klant kan maximaal 3  vooruitschuivingen krijgen zonder verlies van sessie.  Bij vooruitschuiving door de dienstverlener blijft de klant zijn sessie behouden.  Ingeval een opleiding: uitzonderlijk kunnen wij toestaan dat de medecontractant die door omstandigheden 1 of meer dagen niet aan een opleiding kan deelnemen, aan de eerstvolgende editie van deze opleiding mag deelnemen.  Dit onder voorbehoud dat een editie met dezelfde inhoud wordt georganiseerd en mits het betalen van een forfaitraire vergoeding voor de administratieve koste ten bedrage van 150 € exclusief 21% btw per dag van de opleiding die op een later tijdstip wordt ingehaald.

Wij behouden ons het recht voor om een dienst te annuleren.  Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de annulatie aan de contractant worden terugbetaald.

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen die niet te wijten zijn aan de fout van een van de partijen en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens een van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën. Ziekte van de medecontractant is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.  

Wij spannen ons in om in onze contactmomenten en adviezen de nodige kwaliteit te leveren maar op ons rust geen resultaatsverbintenis. De adviezen en lessen die door ons – online of offline – gegeven worden bieden geen enkele garantie tot het zakelijk succes van de medecontractant en kunnen dan ook in geen geval tot enige schadevergoeding aanleiding geven.

Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen.

Vanaf de vervaldag brengt het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 10% per jaar op, vanaf de datum van de factuur. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswegen en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onherleidbaar vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 €, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningsonkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

De persoonsgegevens van medecontractanten en van de bezoekers van de website www.beels.be worden verwerkt zoals uiteengezet in de privacy-voorwaarden , raadpleegbaar op onze website www.beels.be

Verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal van de auteur/opdrachtnemer, te vinden op de website www.beels.be, zoals bijv. videobeelden, teksten, beeldmateriaal, ebooks, e-cursus enzovoort, zonder voorafgaande toestemming van de auteur is niet toegestaan. De informatie op deze website is van algemene aard. De auteur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Het gebruik, opvolgen van verstrekte inhoud en advies, volgen van externe links enzovoort, is steeds op eigen verantwoordelijkheid. Deze website maakt geen deel uit van de Facebook website of Facebook Inc. Eveneens is deze site NIET ondersteund door Facebook in welke manier dan ook. Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, gerechtelijk akkoord, vereffening, alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Ingeval van betwisting nopens het bestaan, de uitvoering en/of de uitlegging van de overeenkomst en/of factuur en in het algemeen nopens eender welke betwisting, zal de Rechtbank van Koophandel van Kortrijk uitsluitend bevoegd zijn.

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen, de toepassing van alle andere regels i.v.m. rechtskeuzes en/of conflictregels of bepalingen (Belgische, buitenlandse of internationale, daarin begrepen de Conventie van de VN betreffende de internationale verkoop van goederen – CISG 1980) worden uitgesloten.

Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk bedongen zijn. Nietigheid van één van bovenstaande bedingen brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.