Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Toepassingsgebied

1.1 Op alle offertes, orderbevestigingen en contracten zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van onze medecontractant, niettegenstaande de andersluidende of tegengestelde voorwaarden van onze medecontractant.

1.2 Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk bedongen zijn. Nietigheid van één van onderstaande bedingen brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.

Artikel 2 : Totstandkoming overeenkomst

2.1. Iedere offerte bindt ons slechts gedurende de geldigheidstermijn vermeld op de offerte. 

2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de offerte door de klant. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.

Artikel 3 : KMO-portefeuille

Els Beeckman (Beels.be) werd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen opgenomen als geregistreerde dienstverlener KMO-portefeuille voor de pijler Advies, met registratienummer DV.A246911.  Indien gewerkt wordt met KMO-portefeuille kan de 1e meeting (kick-off) pas plaatsvinden van zodra de subsidieaanvraag goedgekeurd en rond is én de volledige factuur aan de dienstverlener betaald is.  Indien niet met KMO portefeuille: dan kan de 1e meeting (kick-off) plaatsvinden van zodra de factuur volledig betaald is. Indien de klant zijn aandeel al stortte naar KMOP maar het KMOP project wordt geannuleerd of stopgezet, dan wordt het traject/de samenwerking tussen dienstverlener en klant niet ontbonden.  In dat geval gaat het gestorte bedrag eerst terug naar de klant, waarna de klant het volledige bedrag van de factuur doorstort naar de dienstverlener.

Artikel 4 : Opzegging/beëindiging van de overeenkomst

4.1 Indien de medecontractant door omstandigheden gedwongen wordt zijn aankoop/inschrijving te annuleren, dienen volgende procedures in acht te worden genomen:

Bij annulering 1op1 internetmarketing adviestraject of online business traject: De annulering dient schriftelijk (per aangetekende brief of email met ontvangstbevestiging) bevestigd te worden aan Els Beeckman (Beels.be).  Bij annulering van de inschrijving tussen de ondertekening van de overeenkomst en 90 dagen voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 10% van de deelnameprijs.  Bij annulering tussen de 90 en de 30 dagen voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 25% van de deelnameprijs. Bij annulering van de inschrijving tussen de 29 en de 14 dagen voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 50% van de deelnameprijs. Bij annulering tussen de 13de dag en de aanvang is de volledige deelnameprijs verschuldigd. Om misverstanden te vermijden is de annulering slechts geldig zo de medecontractant van ons een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt met vermelding van de aanvaarding van de annulering.

4.2 Bij annulering workshop/opleiding: De annulering dient schriftelijk ( per aangetekende brief of email met ontvangstbevestiging) bevestigd te worden Els Beeckman (Beels.be). Bij annulering van de inschrijving meer dan 90 dagen voor aanvang is enkel het voorschot verschuldigd. Bij annulering van de inschrijving tussen de 90 en de 30 dagen voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 25% van de deelnameprijs. Bij annulering van de inschrijving tussen de 29 en de 14 dagen voor de aanvang is een vergoeding verschuldigd van 50% van de deelnameprijs. Bij annulering tussen de 13de dag en de aanvang is de volledige deelnameprijs verschuldigd.  Om misverstanden te vermijden is de annulering slechts geldig zo de medecontractant van ons een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt met vermelding van de aanvaarding van de annulering. Wij bieden de contractant steeds de mogelijkheid om in een door ons aanvaarde vervanging van persoon te voorzien, voor zover deze persoon voldoet aan de eventuele criteria voor deelname aan de opleidingen/workshops.  In dat geval betaalt de medecontractant geen annulatievergoeding.  4.3 Afwezigheid, evenals vroegtijdig vertrek tijdens een opleiding/workshop wordt niet gecompenseerd.  Traject of trajectsessies worden nooit gecompenseerd of terugbetaald.  Een afspraak hierin verschuiven door de klant gebeurt steeds op tijd en in onderling overleg  en met een vooropgesteld maximum van 7 dagen.  De klant kan maximaal 2 sessies vooruitschuiven zonder verlies van sessie.  Bij verplaatsing door de dienstverlener blijft de klant zijn sessie behouden.  Ingeval een opleiding: uitzonderlijk kunnen wij toestaan dat de medecontractant die door omstandigheden 1 of meer dagen niet aan een opleiding kan deelnemen, aan de eerstvolgende editie van deze opleiding mag deelnemen.  Dit onder voorbehoud dat een editie met dezelfde inhoud wordt georganiseerd en mits het betalen van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve koste ten bedrage van 150 € exclusief 21% btw per dag van de opleiding die op een later tijdstip wordt ingehaald.

4.4 Wij behouden ons het recht voor om een dienst te annuleren.  Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de annulatie aan de medecontractant worden terugbetaald.

4.5 Els Beeckman (Beels.be) kan aan de tegenpartij vragen om het contract opnieuw te onderhandelen met het oog op de aanpassing of beëindiging ervan indien aan de volgende vereisten is voldaan:

1° een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het contract buitensporig bezwarend, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist;

2° die verandering onvoorzienbaar was bij de contractsluiting;

3° die verandering is ontoerekenbaar in de zin van artikel 5.225 aan de schuldenaar;

4° de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen.

4.7 Els Beeckman (Beels.be) behoudt  zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, gerechtelijke reorganisatie, vereffening, alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Artikel 5: Overmacht

Alle omstandigheden die bij het opmaken van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan voorzien (zoals weersomstandigheden, ziekten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven Els Beeckman (Beels.be) het recht de herziening, aanpassing of de ontbinding van de overeenkomst te vragen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn

Artikel 6 : Middelenverbintenis

Els Beeckman (Beels.be) voert de door haar aanvaarde opdrachten, die middelenverbintenissen zijn, naar best vermogen uit en behartigt de opdrachten volgens de regels van de kunst met de zorg van een goede opdrachtnemer.  De adviezen en lessen die door ons – online of offline- gegeven worden bieden geen enkele garantie tot het zakelijk succes van de medecontractant en kunnen dan ook in geen geval tot enige schadevergoeding aanleiding geven.

Artikel 7 : Facturatie en betaling

7.1 Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst.

7.2 Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de klant tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen.

7.3 Vanaf de vervaldag brengt het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 10% per jaar op. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onherleidbaar vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 €, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten. 7.4 In afwijking van het voorgaande is bij wanbetaling door de Klant-consument een eerste betalingsherinnering kosteloos; per bijkomende betalingsherinnering wordt een bedrag van € 7,50 aangerekend. Betaalt de klant-consument na verloop van 14 kalenderdagen niet dan wordt de openstaande schuld vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de rappel werd verzonden, verhoogd met nalatigheidsintresten aan het percentage zoals bepaald in de Wet op de Betalingsachterstand. In dit geval wordt de openstaande schuld vermeerderd met een schadebeding zoals hieronder bepaald :

schuldschadebeding
≤ € 150,00€ 20,00
tussen € 150,01 en € 500,00€ 30,00 + 10 % op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00
> € 500,00€ 65,00 + 5 % op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2.000,00

7.5 Els Beeckman (Beels.be) heeft het recht de schuldvordering tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant tegenover Els Beeckman (Beels.be).

Artikel 8 : Auteursrechten

De persoonsgegevens van medecontractanten en van de bezoekers van de website www.beels.be worden verwerkt zoals uiteengezet in de privacy-voorwaarden , raadpleegbaar op onze website www.beels.be

Verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal van de auteur/opdrachtnemer, te vinden op de website www.beels.be en in ontvangen e-mails, zoals bijv. videobeelden, teksten, beeldmateriaal, e-books, e-cursus, whitepapers en andere content, zonder voorafgaande toestemming van de auteur is niet toegestaan. De informatie op deze website is van algemene aard. De auteur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Het gebruik, opvolgen van verstrekte inhoud en advies, volgen van externe links enzovoort, is steeds op eigen verantwoordelijkheid. Deze website maakt geen deel uit van de Facebook website of Meta Platforms, Inc. (voorheen Facebook, Inc.). Eveneens is deze site NIET ondersteund door Facebook of Meta in welke manier dan ook. Facebook is een handelsmerk van Meta Platforms, Inc.

Artikel 9 : Bevoegdheid en toepasselijk recht

9.1 Ingeval van betwisting nopens het bestaan, de uitvoering en/of de uitlegging van de overeenkomst en/of factuur en in het algemeen nopens eender welke betwisting, zal de Ondernemingsrechtbank Kortirjk uitsluitend bevoegd zijn.

9.2 Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen, de toepassing van alle andere regels i.v.m. rechtskeuzes en/of conflictregels of bepalingen (Belgische, buitenlandse of internationale, daarin begrepen de Conventie van de VN betreffende de internationale verkoop van goederen-CISG1980) worden uitgesloten.