Algemene voorwaarden

Opdrachtnemer – Beels.be – BE 0819.610.606

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor het bedrijf Beels.be  Ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen – opdrachtgever en uitvoerder – een schriftelijke bevestiging. Door ondertekening van de offerte en/of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ermee in te stemmen.  Afwijkingen van deze voorwaarden gelden als ze op de offerte vermeld staan.

2. Offertes
Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. Prijzen zijn exclusief btw. De offerte vormt de basis voor de latere factuur, geldt alleen voor de specifieke opdracht uit de offerte en vermeldt een vervaldatum. Na vervaldatum heeft de offerte enkel een informatieve waarde.

3. Voorschotten en prijzen
Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot. Dit wordt vastgelegd in de offerte. Bij langere opdrachten die niet vallen onder websitebouw, en die continueren in het volgende jaar, is een prijsverhoging mogelijk, na kennisgeving per email.

4. Facturatie
De uiterste betaaldag van facturen is 4 weken (of 20 werkdagen). Klachten over facturen moeten gecommuniceerd worden binnen de 10 dagen na ontvangst en per aangetekend schrijven meegedeeld te worden op het kantooradres Kwadestraat 149 bus 0.1, 8800 Roeselare tav Beels.be. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking en is de factuur aanvaard.
Bij niet of laattijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot wanneer de nog openstaande schuld vereffend is. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden toegepast van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke factuur. Wanneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de 15 dagen na vervaldag zal hierdoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 9% met een minimum van € 25. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Alle kosten die voortkomen uit zowel minnelijke als gerechtelijke procedure ter invordering van de factuur vallen ten laste van de klant. De geleverde diensten blijft eigendom van Beels.be tot alle facturen met betrekking tot het project of dienst volledig betaald zijn. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht over. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. Inloggegevens voor het dashboard van een nieuwe website worden verstrekt nadat alle facturen van het project vereffend zijn.
Beels.be behoudt het recht om het werk te gebruiken voor eigen promotie.

5. Bewijs
Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever aanvaarden elektronische communicatie (zoals e-mail) als geldig bewijsmiddel. Gegevens die door de klant aan de opdrachtnemer zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij een derde partij deze nodig heeft om zijn dienstverlening met betrekking tot het project goed te kunnen uitvoeren. Bij uitzondering ook wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. De gegevens die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en enkel gebruikt voor een vlotte goede werking van de dienstverlening aan de opdrachtgever. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder eigen gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van de toegangscodes van het dashboard van zijn website.

6. Inhoud van deze website
Verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal van de auteur/opdrachtnemer, te vinden op deze website, zoals bijv. videobeelden, teksten, beeldmateriaal, ebooks, e-cursus enz zonder voorafgaande toestemming van de auteur/opdrachtnemer is niet toegestaan. De informatie op deze website is van algemene aard. De auteur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Het gebruik en opvolgen van verstrekte inhoud en advies is steeds op eigen verantwoordelijkheid. Deze website is geen deel van de Facebook website of Facebook Inc. Eveneens is deze site NIET ondersteund door Facebook in welke manier dan ook. Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

7. Verzuim opdrachtgever
Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Beels.be de verder uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

8. Aansprakelijkheid
Behalve in het geval van opzettelijke of zware fout kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met volgende exhaustieve lijst van bedoelde gevallen: winstderving, inkomstenderving, omzetverlies, verhoging van de kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. In ieder ander geval is de totale som van de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid beperkt tot 250 euro.

9. Overmacht
Iedere partij is van rechtswege bevrijd van haar verbintenis ingeval van overmacht. Een niet-exhaustieve lijst van overmacht is: brand, oorlog, epidemie, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten, fouten van derden, beslissingen van derden, hacking… In het geval van overmacht worden de verplichtingen van de partij die ze inroept opgeschort en zullen beide partijen alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van deze situatie zo redelijk mogelijk te beperken.

10. Bevoegdheid
De opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. Het doorvoeren van de wijziging is daarvoor afdoende. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige toch van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Het Belgisch recht is van toepassing. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.